Array
Polish English French German Russian
 

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci zawarto?ci serwisu internetowego stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, które serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie równie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto?ci stron serwisów internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,

c) utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,

d) dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

3. W ramach naszych serwisów internetowych mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

a) „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

5. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektórych us?ug w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w Serwisie internetowym z zastrze?eniem tych, do których dost?p wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego, a nast?pnie wykorzystywane przez wspó?pracuj?cych z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

7. Ka?dy mo?e zrezygnowa? z zapisywania plików cookie w swojej przegl?darce, mo?e to jednak spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przegl?darek internetowych na swoich stronach publikuj? szczegó?owe instrukcje zarz?dzania cookie. Szczegó?y dla osób korzystaj?cych z poszczególnych przegl?darek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

 

Rezerwacja

 

Skontaktuj si? z nami w celu ustalenia dost?pnego terminu pod numerem tel. 601 644 394